Atlantiszi smaradgtáblák

2012.09.13 16:31

A Smaragdtábla vagy Tabula smaragdina egy ókori ezoterikus irat, a hermetikus filozófia „alapokmánya”, amelyet Hermész Triszmegisztosznak tulajdonítanak. A középkorban nagy hatást gyakorolt az alkímiára.

A táblát a hagyomány szerint egy egyiptomi sírban találták Hermész Triszmegisztosz múmiája mellett. Maga a tábla elveszett, csak a tartalmát ismerjük hellenisztikus forrásokból. Valószínűleg a Kr. e. VI. században keletkezett.

Thot, vagy Hermes Trismegistos (nevezzük mostantól fogva az utóbbi néven) a mai tudásunk szerint atlantiszi örökséget birtokló pap király és mágus volt. Létezésére a történelem is sok bizonyosságot talált. Egyes feltételezések szerint a Nagy Piramist – amit ma Keopsz piramisnak nevezünk – szintén ő építtette, hogy a bölcsességet és Atlantisz mágikus birodalmának örökségét itt rejthesse el a világi tudástól elszigetelve.

Az atlantiszi eredetű mágiával foglalkozók azt állítják – és természetesen mindenki maga nézzen utána annak, hogy állításuk igaz-e, és melyik teóriát tudja elfogadni – hogy Hermes Trismegistos közel 16 000 éven keresztül uralkodott. Uralkodásának a mai léptékkel szemben meglehetősen hosszú időtartamát egyesek úgy magyarázzák, hogy különféle testekben, de azonos tudással – talán ahhoz hasonlóan, mint a Dalai Láma, akinek új testben való visszatértére számos jel utal – uralkodott. Mások azt tartják, hogy a mágia segítségével legyőzte a halált és csak akkor távozott a földi megtestesüléséből, amikor ennek elérkezett az ideje. Ezt alátámasztani látszik az a mágikus hagyomány, amit a keleti fakírok a mai napig képesek véghezvinni. A nyugati elme számára ez felfoghatatlannak tűnik. Ilyenek az élve eltemettetés, vagy a különféle testrészek eltávolítása és visszanövesztése, és más trükknek látszó, ám nagyon magas mágikus beavatási szinten trükk nélkül is megvalósítható gyakorlatai.

Thot az egyiptomi panteonban is helyet foglalt, miután kilépett test valójából. A bölcsesség isteneként a tudás feljegyzőjeként tartották számon, hiszen bölcsessége és tudása alapján kétségtelen, hogy isten megtestesülése volt. Főpapjai vitték tovább azt a tudást, amit az emberekre hagyott, és ők őrizték a Nagy Piramist.

Egyes feljegyzések szerint azért nevezik háromszor születettnek, vagy háromszor magasztosultnak, mert az egyiptomi születését követően még kétszer – tehát összesen háromszor – inkarnálódott. Az utolsó inkarnációban viselte a Hermész nevet. Más elméletek a világ minden síkján beavatott volt, s ez volt nevének oka. Ekkor mondhatta ő, vagy jegyezte le valamelyik tanítványa az alábbiakat: „Azért hívnak engem háromszorosan legnagyobb Hermésznek, mert birtokomban tartom a világfilozófia három részét.”

Hermes Trismegistos hagyta hátra azt az írást, amit a modern okkultisták a smaragdtábláknak neveznek. Ez a 10 + 2 táblából álló, a tradíció szerint a Nagy Piramisból származó tábla foglalja össze az egész világ bölcsességét. Ezen alapszik a keleti és a nyugati mágia, és ezen tanok összessége elegendő ahhoz, hogy az adeptus (a mágiát tanuló, a tanonc) képes legyen minden „varázslatra”, úrrá legyen az anyagon – vagyis elsősorban önmagán, hisz a test sem más, mint anyag – és ennek segítségével az élet és a halál ura lehessen. Ha elérte a hatalom gyakorlásának fokát akkor jut el arra a felismerésre, hogy a hatalom maga csak illúzió. A mágia legmagasabb fokára emelkedő beavatott tudása tehát újból rejtve marad a hatalomra vágyó tömegek előtt.

Az atlantiszi mágia örökösei voltak a kelták, a mayák, a szufik, a kaballisták, - a sort még folytathatnánk - és ugyancsak ennek a mágiának örökösei a „szabadkőműves páholyoknak” nevezett nyugati mágusrendek. A táblák szövegének lefordítására és azok nyilvánosságra hozatalára korunkban került sor. A ma embere újra képessé válik megnyílni a mágia útja felé. A fordítások olvasgatása önmagában kevés ahhoz, hogy beavatást adjon bárkinek. Ugyanúgy kiállhatnál a főtérre osztogatni ezeket a tanokat, mint ahogy egy videó rekorder gépkönyvének két középső lapját is osztogathatnád. Egyiket sem értené senki, csak az, aki már rendelkezik az alapozó tudással. A többiek érthetetlennek nyilvánítanák és eldobnák a lapokat. Ezért a sorok olvasgatása – még ha százszor is olvasod el minden sorukat – betanulása kevés.


A tábla szövege:


Latinul

Tabula Smaragdina

    Verum, sine mendatio, certum et verissimum
    Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius
    Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione
    Pater eius est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est
    Pater omnis thelesmi totius mundi est hic
    Vis eius integra est, si versa fuerit in terram
    Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio
    Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas
    Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincit omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit
    Sic mundus creatus est
    Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic
    Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi
    Completum est quod dixi de operatio solis

Arab változat

    Való, való, nincs benne kétség, biztos, megbízható.
    Íme, ami fent van, alulról jön, ami lent van felülről. Az Egy műve a varázslat.
    Ebből az Egyből egyetlen művelettel minden létező így keletkezett.
    Apja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.
    Ő a varázslat nemzője, őrzője, ereje tökéletes, a fények élesztője.
    Tűz, amely földdé válik.
    Válaszd el a tüzet a földtől, a könnyűt a nehéztől, vigyázva, mesteri kézzel.
    A földről az égbe száll, úrrá lesz a fény fölött, s ismét leszáll a földre. Megszerzi a felső és az alsó erőket. Így lesz úrrá afölött, ami fent van, s ami lent. Mert veled van a fények fénye, s ezért a sötétség előled kitér.
    Az erők erejével leszel úrrá a finom fölött, és hatolsz be a nehézbe.
    Olyan ez, mint a világ teremtése.
    Az ilyen tett varázslat, és ez a módja.
    Ezért neveztek Háromszor Nagy Hermésznek.
    Amit a Nap műveletéről mondtam, befejeztem.


Magyarul

Smaragdtábla

    Való, hazugság nélkül, biztos és igaz.
    Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.
    Ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.
    Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.
    Ő a théleszma, az egész világ nemzője.
    Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.
    Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel. Válaszd el a Fényt a Sötéttől, az Éterit az Anyagtól, tudással, elkötelezettséggel.
    A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat önmagad és az egész világod fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér.
    Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.
    A világot így teremtették.
    Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.
    Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.
    Amit a Nap műveletéről mondtam, befejeztem.

A szöveg arra ad útmutatást, hogy az ember hogyan használja a rendelkezésére álló mágikus erőket.

A szöveg lényegi gondolata az, hogy tulajdonképpen minden azonos és minden Egy-ből keletkezett; minden gondolatnak és minden természeti dolognak ugyan az a forrása, ha átvitellel is. Felvázolta a művelet (théleszma) teóriáját, amely a mai ismeretelméletnek felel meg. A tudás, szenvedély által meg kell különböztetni a dolgokat egymástól. A théleszmán keresztül az ember olyan hatalomra tesz szert, mellyel képessé válik megfogni a megfoghatatlant és átjárni a nehéz tárgyakon, sőt képessé válik kilépni a három dimenziós térből. A világ így teremtődött önmagából, az Egyetlen és Minden Létezőből. Ez a "Nap művelete". Ez egyformán jelenti központi csillagunkat, de a Világegyetem központi magvát is.

Paracelsus szerint 13 mondat az univerzális recept, mely segítségével a dolgok természetes vagy tökéletes állapotba helyezhetők; akár ásványi anyagokról, földi, növényi, állati vagy szellemi dolgokról van szó, nincs különbség. Minden létezőre alkalmazható transzmutáció (átváltozás), amellyel az a tökéletesség állapotába juthat; a belső kémia analitikus módszere.

A Smaragdtábla kimondja, hogy amint a Nap sugárzása meleggel, fénnyel és élettel tölti be a Földet, ugyanilyen sugárzást az ember magában is létrehozhat. Ezt a műveletet nevezték később alkímiának, vagy aranycsinálásnak. Utóbbi nevet azért kapta, mert az arany a Napnak megfelelő fém, s amikor az ember a Titkot megértve birtokába jut a teremtő energiának, Nappá, azaz arannyá változik. Egyes alkimisták szerint ez a módszer az Atlantiszban alkalmazott anyagtechnológia felélesztése. A szöveget ugyanakkor nem vagyunk képesek mai tudásunk szerint tökéletesen értelmezni, mert a benne található analógiák olyan sokértelműek és bonyolultak, hogy a megfelelő kulcsok nélkül az értelmezése lehetetlenné válik. Ilyenkor kell használnunk meditatív technikákat, intuitív tudásunkat. Mivel a szöveggel együtt nem hagyták ránk a kulcsokat, ezért a valódi jelentése individuális szintre korlátozódik, ami jelen esetben annyit tesz, hogy mindenki máshogyan értelmezi, fejti meg a szöveget. Attól függ az értelmezés tehát, hogy az egyén milyen ismeretekkel rendelkezik.